Bạn còn đang sử dụng ổ cứng HDD không?

Ổ cứng HDD vẫn còn rất hữu ích và chưa bao giờ là lỗi thời.

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp

Cú pháp: string string.substring(int startIndex,int length) Ví dụ: Mình sẽ có dãy chuỗi như sau: Var string = “ABCDEFG”

Tạo banner, poster một cách đơn giản trên điện thoại

Bạn muốn tạo một banner hay poster quảng cáo lên Facebook, Instagram mà không biết thiết kế như thế nào, hãy tham khảo các ứng dụng tạo…