[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp

Cú pháp: string string.substring(int startIndex,int length)

Ví dụ: Mình sẽ có dãy chuỗi như sau:

Var string = "ABCDEFG"

1. HÀM LEFT C#

Bây giờ mình sẽ sử dụng cắt chuỗi từ trái sang phải lấy ra 3 ký tự: (ABC)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(0, 3);

// kết quả trả về ABC

2. HÀM RIGHT C#

Tiếp tục mình sẽ dùng hàm Substring để lấy 3 ký tự cuối (EFG)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(somestring.Length-3, 3);

// kết quả: EFG

3. HÀM MID C#

Mình sẽ lấy ra 3 ký tự (BCD)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(1, 3);

// kết quả: BCD

Related Posts

Bạn còn đang sử dụng ổ cứng HDD không?

Ổ cứng HDD vẫn còn rất hữu ích và chưa bao giờ là lỗi thời. Khi xây dựng hoặc mua một PC chơi game mới, việc lựa…

Tạo banner, poster một cách đơn giản trên điện thoại

Bạn muốn tạo một banner hay poster quảng cáo lên Facebook, Instagram mà không biết thiết kế như thế nào, hãy tham khảo các ứng dụng tạo…